KARATUN LITTAFIN BULUGHUL MARAM

TARE DA:- SHEIKH ABDURRAZAQ YAHAYA HAIFAN

KARATUN LITTAFIN BULUGHUL MARAM
:
FILE: 001 TARJAMAR IBN HAJAR.mp3
SIZE: 17.91 MB
 
FILE: 002 GABATARWA 1.mp3
SIZE: 18.59 MB
 
FILE: 003 GABATARWA 2.mp3
SIZE: 19.63 MB
 
FILE: 004 RUWAN TEKU.mp3
SIZE: 18.34 MB
 
FILE: 005 NAJASA GA RUWA.mp3
SIZE: 17.80 MB
 
FILE: 006 SIFFOFIN RUWA.mp3
SIZE: 21.47 MB
 
FILE: 007 RUWA MAI TSARKI.mp3
SIZE: 31.95 MB
 
FILE: 008 RAGOWA A WANKA.mp3
SIZE: 16.01 MB
 
FILE: 009 YAWUN KARE.mp3
SIZE: 20.88 MB
 
FILE: 010 FISARI A MASALLACI.mp3
SIZE: 16.49 MB
 
FILE: 011 TSARKIN HALITTU.mp3
SIZE: 19.58 MB
 
FILE: 012 ZINARE DA AZURFA.mp3
SIZE: 18.65 MB
 
FILE: 013 TSARKAKAR FATU.mp3
SIZE: 20.55 MB
 
FILE: 014 RUWAN KAFIRAI.mp3
SIZE: 20.48 MB
 
FILE: 015 NAJASAR GIYA.mp3
SIZE: 20.73 MB
 
FILE: 016 NAMAN JAKI.mp3
SIZE: 18.62 MB
 
FILE: 017 TSARKIN MANIYYI.mp3
SIZE: 20.82 MB
 
FILE: 018 FITSARIN JARIRAI.mp3
SIZE: 20.72 MB
 
FILE: 019 NAJASAR JINI.mp3
SIZE: 17.25 MB
 
FILE: 020 HUKUNCIN ASUWAKI.mp3
SIZE: 20.68 MB
 
FILE: 021 WANKE HANNUWA.mp3
SIZE: 21.14 MB
 
FILE: 022 FARILLAN ALWALA.mp3
SIZE: 21.65 MB
 
FILE: 023 SHAFAR KAI.mp3
SIZE: 20.08 MB
 
FILE: 024 SHAFAR KUNNUWA.mp3
SIZE: 21.73 MB
 
FILE: 025 KURKURA DA SHAKA.mp3
SIZE: 20.32 MB
 
FILE: 026 TSAWWALA ALWALA.mp3
SIZE: 20.97 MB
 
FILE: 027 JERANTAWA GA ALWALA.mp3
SIZE: 20.69 MB
 
FILE: 028 AMBATON ALLAH A ALWALA.mp3
SIZE: 20.54 MB
 
FILE: 030 SHAFAR KHUFFI.mp3
SIZE: 19.06 MB
 
FILE: 031 BARCI DA ALWALA.mp3
SIZE: 19.37 MB
 
FILE: 032 JININ ISTIHADHA.mp3
SIZE: 21.41 MB
 
FILE: 033 NAJASAR MAZIYYI.mp3
SIZE: 20.16 MB
 
FILE: 034 TABA MACE DA ALWALA.mp3
SIZE: 10.66 MB
 
FILE: 035 ISKAR HUTU GA ALWALA.mp3
SIZE: 21.60 MB
 
FILE: 036 TABA AL'AURA DA ALWALA.mp3
SIZE: 20.83 MB
 
FILE: 039 TSARKIN DAUKAR AL-QUR'ANI.mp3
SIZE: 21.66 MB
 
FILE: 040 TSARKI MA ZIKIRI.mp3
SIZE: 22.10 MB
 
FILE: 041 SHIGA MAKEWAYI.mp3
SIZE: 26.38 MB
 
FILE: 042 HUKUNCIN ZOBE.mp3
SIZE: 27.89 MB
 
FILE: 043 ADDU'AR MAKEWAYI.mp3
SIZE: 27.51 MB
 
FILE: 044 TAIMAKO A ALWALA.mp3
SIZE: 25.24 MB
 
FILE: 045 WAJEN HANA BAHAYA.mp3
SIZE: 30.29 MB
 
FILE: 046 GIRMAMA QIBLA.mp3
SIZE: 31.05 MB
 
FILE: 047 TSARKI DA DUWATSU.mp3
SIZE: 25.56 MB
 
FILE: 048 JAWO AZABAR KABARI.mp3
SIZE: 24.61 MB
 
FILE: 049 SIFFAR TSARKI.mp3
SIZE: 26.20 MB
 
FILE: 050 WAJABTAR WANKA.mp3
SIZE: 27.87 MB
 
FILE: 051 WANKAN JUMA'AH.mp3
SIZE: 26.30 MB
 
FILE: 052 TSANTSAME JIKI.mp3
SIZE: 26.80 MB
 
FILE: 054 TAIMAMA.mp3
SIZE: 23.73 MB
 
FILE: 055 SHAFASAMAN CIWO.mp3
SIZE: 25.67 MB
 
FILE: 056 TSARKIN ISTIHA'DHA.mp3
SIZE: 24.81 MB
 
FILE: 057 JIMA'I A HAILA.mp3
SIZE: 16.65 MB
 
FILE: 058 SALLA CIKIN HAILA.mp3
SIZE: 26.70 MB
 
FILE: 060 LOKUTAN SALLAH.mp3
SIZE: 26.74 MB
 
FILE: 061 HIRA BAYAN ISHA.mp3
SIZE: 25.94 MB
 
FILE: 062 HUCIN JAHANNAMA.mp3
SIZE: 26.64 MB
 
FILE: 063 LOKUTAN HANA SALLAH.mp3
SIZE: 24.65 MB
 
FILE: 064 BIYAN NAFILA.mp3
SIZE: 26.40 MB
 
FILE: 065 FARKON KIRAN SALLA.mp3
SIZE: 25.60 MB
 
FILE: 066 KABBARAR KIRAN SALLA.mp3
SIZE: 24.40 MB
 
FILE: 067 MAI KIRAN SALLAH.mp3
SIZE: 26.17 MB
 
FILE: 068 BIBIYAR KIRAN SALLA.mp3
SIZE: 24.86 MB
 
FILE: 069 HUKUNCIN KIRAN SALLA.mp3
SIZE: 24.26 MB
 
FILE: 070 HUKUNCIN IQAA MA.mp3
SIZE: 26.37 MB
 
FILE: 071 TUFAFIN MACE A SALLA.mp3
SIZE: 25.53 MB
 
FILE: 072 TUFAFIN MUTUM A SALLAH.mp3
SIZE: 23.42 MB
 
FILE: 073 QIBLA GA SALLA.mp3
SIZE: 22.89 MB
 
FILE: 074 SALLA KAN ABIN HAWA.mp3
SIZE: 23.32 MB
 
FILE: 075 TSARKIN WAJEN SALLA.mp3
SIZE: 25.26 MB
 
FILE: 076 SALLA DA TAKALMA.mp3
SIZE: 24.81 MB
 
FILE: 077 MAGANA A SALLA.mp3
SIZE: 27.82 MB
 
FILE: 078 KUKA MURYA A SALLA.mp3
SIZE: 23.73 MB
 
FILE: 079 MOTSI A SALLAH.mp3
SIZE: 26.93 MB
 
FILE: 080 SUTRA GA SALLA.mp3
SIZE: 25.85 MB
 
FILE: 081 GITTA MAI SALLA.mp3
SIZE: 27.10 MB
 
FILE: 082 TURE MAI GITTAWA.mp3
SIZE: 25.92 MB
 
FILE: 083 NUTSUWA A SALLA.mp3
SIZE: 26.11 MB
 
FILE: 084 KASA NUTSUWAR SALLA.mp3
SIZE: 26.08 MB
 
FILE: 085 GINA MASALLATA.mp3
SIZE: 27.78 MB
 
FILE: 086 MASALLACI A KABARI.mp3
SIZE: 25.23 MB
 
FILE: 087 SHIGAN KAFIRI MASALLACI.mp3
SIZE: 27.26 MB
 
FILE: 088 MURYA A MASALLACI.mp3
SIZE: 28.02 MB
 
FILE: 089 CINIKI A MASALLACI.mp3
SIZE: 25.05 MB
 
FILE: 090 KAKI A MASALLACI.mp3
SIZE: 26.45 MB
 
FILE: 091 KAWATA MASALLACI.mp3
SIZE: 27.60 MB
 
FILE: 092 NAFILAR SHIGA MASALLACI.mp3
SIZE: 21.95 MB
 
FILE: 093 MAI MUNANA SALLA.mp3
SIZE: 26.35 MB
 
FILE: 094 SIFFAR SALLAR ANNABI (SAW).mp3
SIZE: 25.67 MB
 
FILE: 095 ADDU'AR BUDE SALLA.mp3
SIZE: 26.73 MB
 
FILE: 096 HANUNUWA A KABBARA.mp3
SIZE: 24.80 MB
 
FILE: 097 QABLU A SALLA.mp3
SIZE: 26.30 MB
 
FILE: 098 FATIHAR MAMU.mp3
SIZE: 24.06 MB
 
FILE: 099 BASMALA A SALLA.mp3
SIZE: 24.06 MB
 
FILE: 100 A'MIN GA FA'TIHA.mp3
SIZE: 23.07 MB
 
FILE: 102 ADDU'A CIKIN QIRA'A.mp3
SIZE: 29.60 MB
 
FILE: 104 TSAKANIN SUJUDODI.mp3
SIZE: 90.02 MB
 
FILE: 105 QUNUT A SALLA (A).mp3
SIZE: 19.96 MB
 
FILE: 105 QUNUT A SALLA (B).mp3
SIZE: 18.73 MB
 
FILE: 106 SAUKA ZUWA SUJUD.mp3
SIZE: 25.28 MB
 
FILE: 108 SALATI KAFIN SALLAMA.mp3
SIZE: 24.93 MB
 
FILE: 109 ADDU'A KAFIN SALLAMA.mp3
SIZE: 29.30 MB
 
FILE: 110 AZKAR BAYAN SALLA.mp3
SIZE: 28.51 MB
 
FILE: 111 SUJUDAR RAFKANNUWA.mp3
SIZE: 28.20 MB
 
FILE: 112 SUJUDA ZALLA.mp3
SIZE: 24.54 MB
 
FILE: 113 SUJUDAR TILAWA.mp3
SIZE: 25.80 MB
 
FILE: 114 SUJUDAR GODIYA.mp3
SIZE: 25.83 MB
 
FILE: 115 NAFILFILU RATIBAI.mp3
SIZE: 24.32 MB
 
FILE: 116 RAK ATAL FAJRI.mp3
SIZE: 25.87 MB
 
FILE: 117 SIFFOFIN WITRI.mp3
SIZE: 24.37 MB
 
FILE: 118 NAFILAR DARE DA WITRI.mp3
SIZE: 25.49 MB
 
FILE: 119 NAFILAR WALHA.mp3
SIZE: 25.27 MB
 
FILE: 120 SALLAR JAM'I.mp3
SIZE: 25.68 MB
 
FILE: 121 KOYI DA LIMAN.mp3
SIZE: 24.13 MB
 
FILE: 122 TSAUWALAWAR LIMAN.mp3
SIZE: 59.59 MB
 
FILE: 123 CANCANTAR LIMANCI.mp3
SIZE: 24.29 MB
 
FILE: 124 TSARIN SAHU.mp3
SIZE: 23.75 MB
 
FILE: 125 RUKU'U KAFIN SAHU.mp3
SIZE: 23.26 MB
 
FILE: 126 RASA SASHIN SALLA.mp3
SIZE: 23.25 MB
 
FILE: 127 SALLAR MATAFIYI.mp3
SIZE: 25.34 MB
 
FILE: 128 NISAR QASRU.mp3
SIZE: 25.04 MB
 
FILE: 129 HADA SALLAR TAFIYA.mp3
SIZE: 25.58 MB
 
FILE: 130 HADA SALLA A GARI.mp3
SIZE: 24.86 MB
 
FILE: 131 SALLAR MARA LAFIYA.mp3
SIZE: 24.05 MB
 
FILE: 132 LOKUTAN JUMA'A.mp3
SIZE: 60.22 MB
 
FILE: 133 JAM'I A JUMU'A.mp3
SIZE: 65.08 MB
 
FILE: 134 KHUTBAR JUMU'A.mp3
SIZE: 25.67 MB
 
FILE: 135 MAGANA A KHUTBA.mp3
SIZE: 24.89 MB
 
FILE: 136 IDI RAN JUMU'A.mp3
SIZE: 26.60 MB
 
FILE: 137 IJABA RAN JUMU'A.mp3
SIZE: 25.82 MB
 
FILE: 138 FADUWAR JUMU'A.mp3
SIZE: 25.26 MB
 
FILE: 139 SALLAR TSORO.mp3
SIZE: 56.58 MB
 
FILE: 140 AZUMI DA JAMA'A.mp3
SIZE: 24.84 MB
 
FILE: 141 RANAR IDI 1.mp3
SIZE: 25.94 MB
 
FILE: 142 RANAR IDI 2.mp3
SIZE: 26.43 MB
 
FILE: 143 SALLAR KHUSUFI.mp3
SIZE: 27.21 MB
 
FILE: 144 ROKON RUWAN SAMA.mp3
SIZE: 65.71 MB
 
FILE: 145 HANYAR ROKON RUWA.mp3
SIZE: 25.68 MB
 
FILE: 146 TUFAFIN ALHARIRI.mp3
SIZE: 27.56 MB
 
FILE: 147 'DANGALE TUFAFI.mp3
SIZE: 24.57 MB
 
FILE: 148 AIKI KUSAN MUTUWA.mp3
SIZE: 26.47 MB
 
FILE: 149 HIDIMAR MAI MUTUWA.mp3
SIZE: 25.40 MB
 
FILE: 150 WANKE GAWA.mp3
SIZE: 26.04 MB
 
FILE: 151 LIKKAFANI.mp3
SIZE: 24.13 MB
 
FILE: 152 SALLAR JANA'IZA.mp3
SIZE: 58.30 MB
 
FILE: 153 TSARIN JANA'IZA.mp3
SIZE: 27.24 MB
 
FILE: 154 DAUKAR GAWA.mp3
SIZE: 64.43 MB
 
FILE: 155 HURUMIN MAMACI.mp3
SIZE: 25.27 MB
 
FILE: 156 BINNE GAWA.mp3
SIZE: 25.45 MB
 
FILE: 157 ZIYARTAR KABARI.mp3
SIZE: 67.82 MB
 
FILE: 158 ABINCIN MAKOKI.mp3
SIZE: 27.72 MB
 
FILE: 159 WAJIBCIN ZAKKA.mp3
SIZE: 62.11 MB
 
FILE: 160 ZAKKAR RAKUMA.mp3
SIZE: 24.09 MB
 
FILE: 161 HADA GARKE.mp3
SIZE: 53.83 MB
 
FILE: 162 ZAKKAR SHANU.mp3
SIZE: 23.96 MB
 
FILE: 163 ZAKKAR ZINARE.mp3
SIZE: 25.64 MB
 
FILE: 164 ZAKKAR GONA.mp3
SIZE: 27.35 MB
 
FILE: 165 KIMANTA GONA.mp3
SIZE: 25.14 MB
 
FILE: 166 ZAKKAR KWALLIYA.mp3
SIZE: 65.88 MB
 
FILE: 167 ZAKKAR KASUWANCI.mp3
SIZE: 24.26 MB
 
FILE: 168 ZAKKAR MA'ADINAI.mp3
SIZE: 24.51 MB
 
FILE: 169 ZAKKAR KONO.mp3
SIZE: 22.87 MB
 
FILE: 170 KA'IDAR KONO.mp3
SIZE: 22.81 MB
 
FILE: 171 FALALAR SADAKI.mp3
SIZE: 22.85 MB
 
FILE: 172 DOGARO DA KAI.mp3
SIZE: 22.73 MB
 
FILE: 173 HUKUNCIN RO KO.mp3
SIZE: 22.23 MB
 
FILE: 174 CANCANTAR ZAKKA.mp3
SIZE: 24.42 MB
 
FILE: 175 HUTU KAFIN RAMADAN.mp3
SIZE: 24.84 MB
 
FILE: 176 SHIGAN RAMADAN.mp3
SIZE: 24.77 MB
 
FILE: 177 NIYYAR AZUMI.mp3
SIZE: 24.87 MB
 
FILE: 178 LOKACIN SAHUR.mp3
SIZE: 25.28 MB